Meniu
Pagrindinis arrow Mokinių Priėmimas


Kviečiame mokytis mūsų progimnazijoje
2019-01-14, 15:15

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje 2019-2020 m.m.

          Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje vykdomos pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies) programos.

          Progimnazijoje vykdoma gabių vaikų ugdymo programa. Pagilintai mokoma anglų kalbos, tiksliųjų mokslų, sudaromos visos sąlygos mokinių saviraiškai.

 

2019-2020 m. m. planuojamas mokinių skaičius ir klasių komplektai:

1 klasės –3 komplektai –  66 mokiniai

2 klasės –3 komplektai – 63 mokiniai

3 klasės –3 komplektai – 69 mokiniai

4 klasės – 3 komplektai –  61 mokinys

5 klasės – 4 komplektai –  110 mokinių

6 klasės – 4 komplektai –  95 mokiniai

7 klasės – 4 komplektai –  115 mokinių

8 klasės – 4 komplektai –  104 mokiniai

                

Dokumentai priimami

Nuo kovo 7 d. 12 val. tėveliai prašymus pradėti mokytis 2019-2020 m.m. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje gali pateikti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt

Elektroniniu būdu paduoti prašymus (pradėti) mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje.

Iš kitų savivaldybių prašymus galės pateikti atvykę į progimnazijos raštinę.

Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje.

Mokiniai, norintys ugdytis Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies) programas, priimami vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, pakeistu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T-25.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Reikalingi dokumentai

Prašymas, pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę http://kaunas.lt arba https://imokykla.kaunas.lt, arba progimnazijoje (tuo atveju Su savimi prašome turėti asmens dokumentą).

Likusius dokumentus reikės pristatyti, kai gausite pranešimą, kad vaikas priimtas į progimnaziją mokytis.

Šie dokumentai yra:

Vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija.

 

Pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027) iki rugsėjo 15 d.

 

Nuotrauka el. formatu dėl mokinio pažymėjimo (nuotraukos formatas bus pateiktas mokyklos svetainėje).

 

Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda 4 klasių įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą) ir 4 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo mokinio ataskaitos kopiją.

 

Priėmimo į laisvas vietas sąlygos

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

Sutartys

Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas sutartimi. Mokymo sutartys sudaromos tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai ir visiškai sukomplektuotos klasės.

Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) ir tėvų (globėjų) ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio, pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies) programą.

Šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ar pratęsta pasikeitus įstatymams, palikus mokinį kartoti kursą, nustačius specialiuosius poreikius.

Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jei mokinys piktybiškai nevykdo mokyklos darbo tvarkos taisyklių). Apie tai pranešama kitai pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Tėvai negali vienašališkai (be pateisinamos priežasties) nutraukti sutartį. Apie sutarties nutraukimą (esant pateisinamai priežasčiai) jie privalo pranešti kitai sutarties pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Ginčai dėl sutarties sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais –LR įstatymų nustatyta tvarka.

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

Tėvų apeliavimas

Tėvai gali raštu pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui.

 

Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

 

Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per  14 kalendorinių dienų.

 

Raštinės darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00–12.15 val., 13.00–16.30 val.
penktadieniais – 8.00–12.15 val., 13.00–15.30 val.

 

 

Papildomos informacijos teiraukitės telefonais:


Dėl 1-4 klasių

 +37067248625 – E. Grinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Dėl 5-8 klasių

+37067237422,  – A. Butvilienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 
 

 

 

Svetainė atnaujinta:

2019-05-17 08:05:31

Pamokų laikas

1 klasių pamokų laikas 
1. 8.15 – 8.50
2. 9.10 – 9.45
3. 10.05 – 10.40
4. 11.15 – 11.50
5. 12.25 – 13.00
2-8 klasių pamokų laikas
1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
3. 10.05 – 10.50
4. 11.15 – 12.00
5. 12.25 – 13.10
6. 13.20 – 14.05
7. 14.10 – 14.55
8. 15.00 – 15.45 


Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

Trimestrų trukmė:

1-asis 09-03–11-30

2-asis 12-01–03-08

3-iasis 03-12–06-21 (5–8  klasei)
            03-12–06-06 (1-4 klasei)


Rudens atostogos
1-8 kl. : 10-29–11-02

Žiemos (Kalėdų) atostogos
1-8 kl.: 12-27–01-02

Žiemos atostogos
1-8 kl.: 02-18-02-22

Pavasario (Velykų) atostogos
1-8 kl.: 04-23–04-26

Vasaros atostogos
1-4 kl.: 06-07–08-31 

Vasaros atostogos
5-8 kl.: 06-22–08-31
 
  

 

Nuotraukos

Prisijungę